Viện Nhân học Văn hóa (Institute of Cultural Anthropology – ICA) được thành lập theo quyết định số 1298/QĐ-LHHVN của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện là tổ chức khoa học có chức năng tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về nhân học để thực hiện nghiên cứu lý thuyết nhân học văn hóa trong nước, thế giới và thực hiện bồi dưỡng, đào tạo và liên kết đào tạo chuyên ngành nhân học văn hóa trình độ đại học và sau đại học.

Những hoạt động chính của Viện:

a) Nghiên cứu khoa học: Thực hiện nghiên cứu các đề tài, dự án theo các chuyên ngành sâu của nhân học văn hóa như: lịch sử nhân học, nhân học hình thể, nhân học ngôn ngữ, nhân học tâm lý, nhân học đô thị, nhân học kinh tế; nhân học nghệ thuật, nhân học văn hóa – xã hội; Xây dựng các chương trình bồi dưỡng chuyên môn về nhân học văn hóa;

b) Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, đào tạo và liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về nhân học văn hóa; Tư vấn xây dựng hệ thống thư viện về nhân học văn hóa, dịch thuật chuyển ngữ những công trình, tác phẩm khoa học xã hội – nhân văn có giá trị của thế giới về Việt Nam, liên kết xuất bản; Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, sự kiện có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện

c) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.


About us

Institute of Cultural Anthropology (ICA) was established under Decision No. 1298/QD-LHHVN of The Vietnam Union of Science and Technology Associations. Our Institute is a scientific organization with the function of gathering scientists and experts in anthropology to conduct theoretical research on cultural anthropology domestically and internationally, and conduct training and joint training in cultural anthropology at undergraduate and graduate levels.

The main operational tasks of our Institute:

a) Scientific research: Conducting research on topics and projects in the fields of cultural anthropology such as: history of anthropology, physical anthropology, linguistic anthropology, psychological anthropology, urban anthropology, economic anthropology; art anthropology, socio-cultural anthropology; Developing professional training programs on cultural anthropology;

 b) Science and technology services: Consulting, training and training high-quality human resources in cultural anthropology; Consulting on building a library system on cultural anthropology, translating prominent anthropology and social sciences – humanities works of the world to Vietnamese, cooperation in publishing; Organizing conferences, seminars and events related to the functions and tasks of the Institute

c) Cooperating with domestic and foreign organizations and individuals to perform the functions and tasks of the Institute.